رفتن به محتوای اصلی

شرایط فسخ قرارداد باید در قراردادهای منعقد بین کارفرما و شرکت فنی آزمایشگاهی به دقت قید گردد. در صورت تقاضای هریک از طرفین، این درخواست باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص تعویض آزمایشگاه به سازمان و مسئول بخش ژئوتکنیک سازمان ارائه شده و دفترچه مکانیک خاک جدید با مهر و امضای آزمایشگاه جدید ذیصلاح، جهت کنترل به سازمان ارائه گردد. در این مرحله ثبت سهمیه در تندیس و سامانه شهرداری برای آزمایشگاه اول صورت نخواهد گرفت و فقط ثبت و کسر سهمیه برای آزمایشگاه جدید خواهد بود.
 

جزئیات پرسش

اگر کارفرما یا شرکت آزمایشگاهی فنی (مکانیک خاک) پس از عقد قرارداد و پس از شروع ارائه خدمات و انجام ثبت سهمیه در سامانه تندیس و قبل از تایید مستندات فنی ناشی از قرارداد (قبل از تایید نهایی دفترچه مطالعات ژئوتکنیک) خواهان فسخ قرارداد باشند، این مسئله چگونه انجام خواهد شد؟

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان