رفتن به محتوای اصلی

هیات مدیره

گروه عمران

رشته عمران

رئیس سازمان
نائب رئیس دوم
خزانه دار
هیات مدیره
هیات مدیره
هیات مدیره
عضو علی البدل
گروه عمران

رشته نقشه برداری

هیات مدیره
عضو علی البدل
گروه عمران

رشته ترافیک

گروه تاسیسات

رشته برق

هیات مدیره
هیات مدیره
عضو علی البدل
گروه تاسیسات

رشته مکانیک

هیات مدیره
عضو علی البدل
گروه معماری و شهرسازی

رشته معماری

نائب رئیس اول
هیات مدیره
عضو علی البدل
گروه معماری و شهرسازی

رشته شهرسازی

هیات مدیره
عضو علی البدل

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان