رفتن به محتوای اصلی

مطابق مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، در صورتیکه در برگ ارزیابی خطر گود که توسط آزمایشگاه مکانیک خاک تهیه و تنظیم شده است، خطر گود معمولی باشد، طراح سازه میتواند مسئولیت نقشه های سازه نگهبان و جزئیات اجرایی آنرا بر عهده گرفته 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان