رفتن به محتوای اصلی

برای ساختمانهیا با یک طبقه زیرزمین، همه شرکتها، با دو طبقه زیرزمین شرکتهای پایه 2و1و ارشد و با سه طبقه زیرزمین و بیشتر شرکتهای پایه 1و ارشد مجاز به تهیه نقشه های سازه نگهبان هستند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان