رفتن به محتوای اصلی

بله. در برخی موارد بدلیل نیاز به بهسازی بستر خاک یا لزوم سنگ چینی یا پی کنی بیش از حد معمول، خاکبرداری صورت میگیرد که منجر ممکن است منجر به عدم پایداری گود حاصل یا ساختما نهای مجاور گود گردد. در این شرایط شرکت آزمایشگاه باید برگ ارزیابی خطر گود مربوطه را تکمیل نموده و بر اساس خطر ارزیابی شده، موضوع توسط شرکت آزمایشگاه یا طراح محترم سازه بررسی و در خصوص آن اظهار نظر گردد.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان