رفتن به محتوای اصلی

آگهی دعوت به همکاری در زمینه نظارت در شهرستان هشترود

بدینوسیله به اطلاع می رساند که ناظران محترم رشته های معماری، برق و مکانیک که آدرس پشت پروانه اشتغال بکار مهندسی ایشان شهرهای تبریز، مراغه و میانه درج شده باشد در صورت تمایل می توانند به استناد مصوبه مورخ 99/07/12 هیأت مدیره محترم سازمان و درخواست سرپرست محترم شعبه هشترود در امر نظارت رشته های مزبور در سال جاری در شهرستان هشترود فعالیت نمایند، متقاضیان بایستی مراتب را طی درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی به واحد امور شهرستانها ارایه نمایند.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان