رفتن به محتوای اصلی

پس از اجرای پی کنی و تسطیح خاک کف پی و قبل از هرگونه عملیات دیگر (از جمله بتن مگر، سنگ چینی و ...) ناظر هماهنگ کننده باید نسبت به اطلاع رسانی مناسب به شرکت آزمایشگاه مکانیک خاک اقدام و برگ مذکور را اخذ نماید. در صورت عدم اطلاع رسانی مناسب و پیشرفت عملیات تمام مسئولیت های ناشی از این مسئله بر عهده مجری و ناظر محترم خواهد بود.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان