رفتن به محتوای اصلی

نامه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درمورد سند جامع مدل سازی اطلاعات ساختمان

رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان(کلیه استان ها)

با سلام

احتراما به پیوست نسخه ای از « سند جامع مدل سازی اطلاعات ساختمان(سند راهبردی ایجاد و کاربست و توسعه بی آی ام)» که توسط وزارت محترم راه و شهر سازی برای طرح و تصویب درهیات محترم وزیران تهیه شده است، برای اطلاع و اظهارنظر ارسال می گردد. مقتضی است ضمن طرح موضوع درجلسه هیات مدیره محترم و اخذ نظر اعضای محترم صاحب نظر آن استان دراین موضوع، حداکثرتا روز شنبه 1400/02/04 نظرات آن سازمان استان را به منظور جمع بندی برای این سازمان ارسال فر مایند.

              احمد خرم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان