رفتن به محتوای اصلی

رسانه تصویری

پیشخوان الکترونیکی تندیس

فیلم های آموزشی مربوط به پیشخوان الکترونیکی تندیس

 
پیشگیری کرونا

فیلم های آموزشی پیشگیری از ویروس کرونا

بخش آموزش و پژوهش

دوره ها و سمینارهای آموزشی برگزار شده

 
راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه تندیس

راهنمای تشکیل پرونده الکترونیکی در سامانه تندیس

 
واحد تفکیک

فیلم های آموزشی مربوط به واحد تفکیک

بخش کارتابل مالکین

فیلم های آموزشی مربوط به کارتابل مالکین

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان