رفتن به محتوای اصلی

بله. با درخواست ایشان و فقط برای یک پروژه و یکبار در هر سال این موضوع قابل اجرا است.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان