رفتن به محتوای اصلی

بله. با درخواست شرکت آزمایشگاهی مبنی بر نیاز به آزمایش دانهول، سازمان کنترل کننده مربوطه را جهت هماهنگی و کنترل به ایشان معرفی مینماید که حین انجام آزمایش و پس از ارائه گزارش حاصل از آزمایش کنترل صورت میگیرد.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان