رفتن به محتوای اصلی

شرکت آزمایشگاه فنی برای تعیین نوع زمین نیاز به یک دسته آزمایشهای تخصصی دارد که گاها بدلیل بافت منطقه و وضعیت عمومی ساختگاه نمیتوان به آزمایشهای مرسوم استناد کرد که این مسئله توسط مسئول آزمایشگاه، قبل و حین حفاری قابل بررسی و انجام است.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان