رفتن به محتوای اصلی

از روز عقد قرارداد تا پایان مدت قرارداد یا تکمیل خدمات قابل ارائه مندرج در قانون و قرارداد منعقد شده میباشد. در صورتیکه کارفرمای محترم نسبت به اخذ پروانه یا تکمیل امور مربوط اقدام ننماید یا کسر سهمیه در زمان دیگری غیر از مدت قرارداد صورت گیرد باید نسبت به توافق جدید و تجدید قرارداد فی مابین اقدام گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان