رفتن به محتوای اصلی

شرکت آزمایشگاه باید بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، برگ ارزیابی خطر گود را تکمیل نموده و مخالفت خود با ادامه عملیات را به اطلاع سازمان نظام مهندسی برساند. سازمان نیز تصویر گزارش مذکور را به ناظر محترم سازه ارسال مینماید تا اقدامات مقتضی صورت گیرد.
 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان