رفتن به محتوای اصلی

پس از تایید اولیه نقشه های سازه نکهبان توسط واحد کنترل سازمان نظام مهندسی، لازم است نقشه های تایید شده تکثیر گردد و پس از مهر و امضا توسط مجری (در صورت لزوم حضور مجری در پرونده) و ناظر پروژه، جهت تایید نهایی به بخش ژئوتکنیک سازمان ارائه شود.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان