رفتن به محتوای اصلی

آزمایشگاه مکانیک خاک موظف است بر اساس مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل ارائه خدمات ژئوتکنیک مصوب سازمان نسبت به ارائه خدمات مندرج در پروانه ایشان اقدام نماید. سازمان نظام مهندسی ساختمان مطابق دستورالعمل های رایج نسبت به کنترل و تایید گزارش ژئوتکنیک ارائه شده اقدام خواهد نمود و هرگونه کم و کاستی در قرارداد منعقد ویا خدمات ارائه شده توسط طرفین قرارداد، در مراجع ذیصلاح قابل بررسی است و حقی برای طرفین در خصوص کنترل و تایید یا عدم تایید گزارش ایجاد نمیکند. با توجه به اینکه کارفرما نسبت به انتخاب شرکت و عقد قرارداد اقدام نموده است، باید طرفین قرارداد در قبال قرارداد منعقده و مفاد آن پاسخگوی طرف مقابل باشند. 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان