رفتن به محتوای اصلی

شرایط فسخ قرارداد باید در قراردادهای منعقد بین کارفرما و شرکت فنی آزمایشگاهی به دقت قید گردد. در صورت درخواست هریک از طرفین، این درخواست باید بصورت کتبی و در فرم مخصوص تعویض آزمایشگاه به سازمان و مسئول ثبت سهمیه سازمان نظام مهندسی ارائه شده و آزمایشگاه جدید ذیصلاح معرفی گردد. در این مرحله ثبت سهمیه در تندیس و سامانه شهرداری برای هردو آزمایشگاه صورت خواهد گرفت.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان