رفتن به محتوای اصلی

مدت زمان قرارداد انجام و ارائه خدمات مهندسی باید در قراردادهای منعقد بین کارفرما و شرکت فنی آزمایشگاهی به دقت قید گردد. در صورت عدم اخذ پروانه ساختمانی این مدت حداکثر تا پایان سال جاری تاریخ عقد قرارداد بوده و طرفین برای تمدید مدت قرارداد باید نسبت به عقد قرارداد جدید و توافق مالی اقدام نمایند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان