رفتن به محتوای اصلی

مستند قانونی برای انصراف نقشه بردار وجود ندارد. چنانچه به هر دلیل شخصی مهندس نقشه بردار قادر به انجام پرونده در ایام مشخصی نباشد در سیستم تندیس فرایندی برای اخذ مرخصی وجود دارد که می تواند از آن طریق مانع ارجاع پرونده به خود گردد. در صورت عدم تمکین به انجام پرونده و حذف آن امتیاز منفی لحاظ می گردد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان