رفتن به محتوای اصلی

بعد از تائید نقشه ها توسط کنترل کننده به نقشه بردار اطلاع داده می شود و مالک از طریق نقشه بردار برای تحویل نقشه ها مراجعه می کنند.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان