رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه قابل توجه اعضای حقوقی معترض سازمان به برگ تشخیص مالیات پرونده

بدینوسیله از اعضای حقوقی سازمان که به علت اعتراض به برگ تشخیص مالیات پرونده آنان به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد درخواست می شود در زمان ارجاع پرونده به هیأت با قید نوع فعالیت خود لزوم دعوت از نمایندگان سازمان را یادآوری و برای جلوگیری از تضییع حقوق اعضاء محترم از دعوت آنان به جلسه اطمینان حاصل فرمایند. عدم یادآوری موضوع موجب تلقی هیأت حل اختلاف مالیاتی از اعضای حقوقی به عنوان پیمانکار و دعوت از نماینده انجمن پیمانکاران عمرانی خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان