رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص وظایف و مسئولیت های مهندس ناظر هماهنگ کننده

به اطلاع کلیه ناظرین محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند وفق ماده 1-32 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ناظر هماهنگ کننده شخص حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال و حدود صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که براساس شرح خدمات مهندسی رشته ساختمان و مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان وظایف و مسئولیتهای زیر را بعهده دارد ( مدیر عامل شرکت بعنوان ناظر هماهنگ کننده شخص حقوقی )
1- ایجاد هماهنگی بین تمامی ناظران ساختمان تحت نظارت توسط ناظر هماهنگ کننده
2- ارائه بموقع شروع ، گزارشات مرحله ای و پایان عملیات اجرائی به سازمان استان و مرجع صدور پروانه مطابق با ضوابط سازمان استان . توضیح اینکه عدم اعلام شروع عملیات از ناحیه مالک و ناظر هماهنگ کننده نافی مسئولیت مهندسین ناظر در نظارت بر ساختمان از زمان صدور پروانه نخواهد بود
3- اعلام و ارسال مراتب تخلف نظارتی ، اجرائی ناظران و مجری ساختمان به سازمان استان و مرجع صدور پروانه در رشته خود یا با اعلام ناظران سایر رشته ها
4- درخواست تمدید قرارداد ناظران و اعلام مراتب به صاحب کار ، سازمان استان و مرجع صدور پروانه حداکثر ظرف دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد و پیگیری آن وفق بند 14-4-6 مبحث دوم
5- داوری در موارد اختلاف فی مابین ناظر و مجری
5-1- در صورتیکه نظر ناظر هماهنگ کننده برای مجری قابل قبول نباشد مطابق قسمت الف  بند 166-4-2 مبحث دوم در مورد نحوه ادامه عملیات اجرائی و ارجاع موارد اختلاف به کمیته داوری سازمان اقدام خواهد شد
5-2- در صورتیکه نظر ناظر هماهنگ کننده مورد تائید ناظر ذیربط نباشد و یا موارد اختلاف مربوط به ناظر هماهنگ کننده و مجری باشد مطابق قسمت ب بند 16-4-2 در مورد ارجاع اختلاف به کمیته داوری سازمان اقدام خواهد شد
6- اخذ نظر کمیته داوری و اعلام آن به مرجع صدور پروانه ، مجری و ناظر ذیربط و پیگیری نظر کمیته داوری تا حصول نتیجه
7- اعلام نظر در مورد میزان پیشرفت عملیات ساختمانی اجرا شده توسط مجری حسب درخواست سازمان
8- تائید کارهای انجام یافته توسط مجری جهت پرداخت حق الزحمه مجری توسط صاحب کار با توجه به نوع قرارداد و کسب نظر از سایر ناظران
9- تائید صورت هزینه ها و فاکتورهای مربوط به تنخواه گردان در قرارداد مجری و صاحبکار در قرارداد های پیمان مدیریت ( کار برگ ج )
10- حضور در جلسه صورت برداری از کارهای انجام یافته و سایر موارد مندرج در قرارداد اجرا در صورت فسخ قرارداد مجری و صاحبکار
11- حضور در جلسه تحویل کار از طرف مجری به صاحبکار پس از تکمیل و آماده شدن کار جهت تحویل و بهره برداری
12- حضور در جلسه حل اختلاف صاحبکار و مجری به تقاضای هر یک از طرفین ( ماده 27 شرایط عمومی قرارداد اجرای ساختمان مبحث دوم )
13- ارائه گزارش پیشرفت ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان
ضروریست ناظرین محترم هماهنگ کننده نسبت به رعایت موارد مذکور در پرونده های نظارتی خود اهتمام ویژه نمایند.

                                                  سازمان نظام مهندسي ساختمان استان

 

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان