رفتن به محتوای اصلی

نامه معاون محترم مسکن و ساختمان استان در مورد اقدامات انجام شده برای برگزاری آزمونهای ورود به حرفه مهندسان، کاردانهای فنی ساختمان معماران تجربی، و کارشناسی ماده27

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان