رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درخصوص فرمت ارسال گزارشات مرحله ای ناظرین و مجریان

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین و مجریان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند در راستای ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی برای جلوگیری از مراجعات حضوری، براساس مصوبات قبلی هیأت مدیره سازمان مقرر گردیده است کلیه مراحل ارسال گزارشات مرحله ای ناظرین و مجریان مربوط به پرونده های سال 1400 با فرمت جدید و پرونده های قبل از سال 1400 با فرمت قدیمی برای تمامی گروههای ساختمانی الزاماً به شکل الکترونیکی از طریق سامانه تندیس (کارتابل الکترونیکی اعضا) tandisapp.azarnezam.ir انجام خواهد پذیرفت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان