رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه در خصوص تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400

با عنایت به مصوبه هیأت مدیره محترم سازمان، و بر اساس نامه شماره 38716 مورخ 99/12/28 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و جدول شماره 11 بند 17-7 مبحث دوم مقررات ملی در خصوص تعرفه خدمات مهندسی در سال 1400، جهت اطلاع کلیه اعضاء محترم حقیقی و حقوقی و مجریان دفاتر طراحی حقیقی، حقوقی، ناظرین و مالکین، موارد بشرح ذیل اعلام می گردد:

1-کلیه پرونده هائی که ازمورخ1400/01/14 به بعد در سازمان تشکیل می شوند براساس تعرفه سال 1400محاسبه و از مالکین محترم اخذ خواهد شد.

2-پرونده هایی که در سال 99 و قبل از آن تشکیل گردیده با شرایط زیر با تعرفه سال 99 محاسبه می گردند:

    - ساختمانهای گروه الف و ب تا پایان خرداد ماه و ساختمانهای گروه ج و د تا پایان شهریور ماه 1400 باید ضمن تسویه مالی، نامه ثبت ظرفیت آنها به شهرداری ارسال گردد.در غیر اینصورت ما به التفاوت تعرفه سال 1400 و 1399 اخذ خواهد گردید.

    - با توجه به اینکه ناظرین مربوطه با تعرفه سال گذشته نسبت به ارائه خدمات اقدام خواهند نمود لذا متراژ پرونده صرفا جهت اولویت بندی در صف ارجاع با ضریب 50 % اعمال خواهد شد.

    - در صورت عدم قبول پرونده های فوق از سوی ناظر ارجاعی، بر اساس بند 1-5 نظام نامه ارجاع نظارت نمره منفی با ضریب 0.5 برای آنها منظور خواهد شد.

3- چنانچه مالکین محترم در سال 1400 درخواست اصلاحیه افزایش زیربنای ساختمان در حال احداث خود را داشته باشند، بایستی حق الزحمه ارائه خدمات مهندسی برای زیربنای اصلاحی را براساس تعرفه مصوب سال 1400 پرداخت نمایند.

تـوجـه؛ 

با توجه به نامه مورخ 1400/01/29 معاون محترم هماهنگی امورعمرانی استانداری آذربایجان شرقی هزینه خدمات مهندسی بطور علی الحساب برابر تعرفه فوق دریافت و پس از ابلاغ قطعی تعرفه از سوی هیات محترم 4 نفره تسویه حساب خواهد شد.

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان‌شرقي

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان