رفتن به محتوای اصلی

نامه مدیرکل محترم راه و شهرسازی(اطلاع رسانی درمورد منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی و ممنوعیت هرنوع نقل و انتقال اعم از عادی و رسمی بدون رعایت قانون)

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان