رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه فوری درخصوص تمدید مهلت دو روزه اتمام مراحل کنترل پرونده و ثبت ظرفیت از مهندسان و تسویه مالی برای ساختمانهای گروه ج و د

 احتراما" پیرو اطلاعیه شماره 99/34479 مورخ 99/6/23 و به استناد نامه شماره 99/90/39515  مورخ 99/10/1  اداره محترم راه و شهرسازی استان و با عنایت به مصوبه مورخ 99/10/13  هیات مدیره محترم سازمان در خصوص بند 3 اطلاعیه فوق الذکر مقرر شد اتمام مراحل کنترل پرونده و ثبت ظرفیت از مهندسان و تسویه مالی برای ساختمانهای گروه ج و د تا مورخه 99/10/15  تمدید می گردد. بدیهی است مهلت مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان