رفتن به محتوای اصلی
ردیف عنوان رده‌بندی مدارک فایل پیوست
1 گزارشات مرحله ای رشته نقشه برداری - مراحل اول تا چهارم تفکیک طبقات آپارتمانها, کنترل خدمات مهندسی گزارشات پیشرفت عملیات ساختمانی نقشه برداری-مراحل اول تا چهارم
2 گزارشات مرحله ای نقشه برداری کنترل خدمات مهندسی مرحله اول , مرحله دوم , مرحله سوم
3 گزارشات مرحله ای تاسیسات مکانیکی ساختمان کنترل خدمات مهندسی مرحله اول , مرحله دوم , مرحله سوم , مرحله چهارم
4 گزارشات مرحله ای تاسیسات برق ساختمان کنترل خدمات مهندسی مرحله اول , مرحله دوم , مرحله سوم , مرحله چهارم
5 گزارشات مرحله ای معماری کنترل خدمات مهندسی مرحله اول , مرحله دوم , مرحله سوم , مرحله چهارم , مرحله پنجم
6 گزارشات مرحله ساختمان های سوله و صنعتی کنترل خدمات مهندسی مرحله ای اول , مرحله ای دوم , مرحله ای سوم
7 گزارشات مرحله ای سازه - فلزی کنترل خدمات مهندسی مرحله اول , مرحله دوم , مرحله سوم , مرحله چهارم , مرحله پنجم
8 گزارشات مرحله سازه - بتنی کنترل خدمات مهندسی مرحله اول , مرحله دوم , مرحله سوم , مرحله چهارم , مرحله پنجم

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان