رفتن به محتوای اصلی

در صورتیکه توسعه مربوط به بالکن روباز و تا متراژ زیربنای 100 مترمربع باشد نیازی به مدارک خاصی نبوده و این کار در واحد ثبت سهمیه صورت خواهد گرفت. در صورتیکه توسعه مربوط به افزایش زیربنای طبقات و تا متراژ زیربنای 200 مترمربع باشد نیازی به مدارک خاصی نبوده و این کار در واحد ثبت سهمیه صورت خواهد گرفت.  در صورتیکه توسعه بیش از متراژ های اشاره شده باشد،کارفرمای محترم باید با مراجعه به شرکت طرف قرارداد که قبلا گزارش مکانیک خاک توسط آن شرکت تهیه شده است، گزارش اصلاحیه مربوطه را مطالبه و پس از مهر و امضای برک ثبت سهمیه جدید (اصلاحیه) و تشکیل پرونده اصلاحیه نسبه به ارائه گزارش جدید به واحد کنترل اقدام نماید. لازم به توضیح است که کسر سهمیه متراژ مربوطه از شرکت امضا کننده برگ ثبت سهمیه صورت خواهد گرفت.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان