رفتن به محتوای اصلی

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان با بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان

با حضورمهندس سروری مدیرکل،مهندس اکرمی وش معاون عمران روستایی ودکتر صمدپور رییس گروه فنی ومطالعات بنیاد مسکن استان وبا حضوردکتر دیزجی رییس سازمان نطام مهندسی ساختمان استان،دکتر علیلو عضوهیات مدیره شهرسازی ومعاونین اداره کل راه شهرسازی استان،مراسم مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد مسکن ونظام مهندسی ساختمان استان درخصوص تهیه طرحهای روستایی توسط مهندسین واجد الشرایط سازمان نظام مهندسی درمحل سالن جلسه بنیاد مسکن استان برگزاروتصمیمات لازم اتخاذشد. شایان ذکر است،موضوع تفاهم نامه عبارت است :انجام خدمات نظارت عالیه ومعرفی مهندسین دارای پروانه اشتغال دررشته های شهرسازی،معماری ونقشه برداری برای همکاری درحوزه های تهیه طرح های تفکیک اراضی روستایی،تهیه ونظارت طرح هادی روستایی وبازنگری روستاهامی باشدوهمچنین مهندسین نقشه برداربرای همکاری درتهیه نقشه های پایه روستاهاواراضی موردنظر بنیادونیز مهندسین معماربرای تهیه نقشه های اجرایی موضعی وجزئیات معماری درحوزه روستاها وبویژه کنترل کیفی وزمانی وتایید اولیه کارهای انجام شده توسط گروه منتخب تخصصی سازمان نظام مهندسی بایستی بطور دقیق انجام پذیرد.

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان