رفتن به محتوای اصلی

اطلاعیه درمورد شرایط جدید قراردادهای فی مابین مجری و مالک همچنین مجری و سرپرست کارگاه بصورت تمام وقت

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی وحقوقی عضو سازمان می رساند که با عنایت به مصوبه مورخ 1401/01/20هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در راستای ارائه خدمات واقعی، ثبت قرارداد فی مابین مجری و مالک و هم چنین فی مابین مجری و سرپرست کارگاه بصورت تمام وقت از تاریخ 1401/02/15 با شرایط زیر در واحد مجریان امکان پذیر خواهد بود:

1-قرارداد فی مابین مجریان حقیقی و حقوقی با سرپرست کارگاه(کمک مجری) می بایست منطبق بر ضوابط و مقررات قانون کار و سازمان تامین اجتماعی منعقد گردد و همزمان با ارائه گزارش شروع عملیات ساختمانی به سازمان نظام مهندسی استان ارائه گردد مدت این قرارداد منطبق با برنامه زمانبندی منضم به قرارداد فی مابین مالک و مجری بوده و مبلغ حق الزحمه سرپرست کارگاه برای سال انعقاد قرارداد مطابق ضوابط قانون کار و سازمان تامین اجتماعی و افزایش حقوق و دستمزد ابلاغی کشور جمهوری اسلامی ایران برای سنوات بعدی تعمیم خواهد یافت.

2-در صورت انتخاب و ارائه قرارداد اجرای ساختمان به صورت پیمان مدیریت (کاربرگ ج ) مبلغ پیمان براساس درصدی از هزینه اجرای تمام شده کار خواهد بود و درج مبلغ پیمان به ازای هر مترمربع در متن کاربرگ اصلی صورت نخواهد پذیرفت.درصد موصوف می بایست در محدوده متناسب و قابل انجام کار باشد که حداقل میزان آن توسط هیئت مدیره سازمان تعیین خواهد شد.

3- با توجه به بررسی های به عمل آمده در خصوص قراردادهای مجریان ، حداقل هزینه تمام شده کار به میزان مبالغ مصوب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، طبق جدول ده مورد تصویب قرار گرفت هم چنین بسته به محدوده شرح خدمات مجری تا مرحله مشخصی از پیشرفت کار، درصد ریالی هزینه اجرای کار تا مرحله پایان سفتکاری ساختمان ،حداقل به میزان 40 درصد هزینه ابلاغی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان ،به تصویب هیئت مدیره رسیده و از ثبت و تایید قراردادهای منعقده با درصد های کمتر از آن به عنوان درصدهای نامتعارف و نامتناسب خوداری خواهد شد.

4-هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان در راستای رسالت ذاتی خویش مبنی بر صیانت از حقوق اعضا و پایش اخلاق حرفه ای و جلوگیری از امور ناپسند مجری گری صوری و در جهت رعایت کامل مقررات ملی ساختمان در حوزه اجرای ساختمان، با توجه به جمیع جهات و جوانب موثر در موضوع قرارداد پیمان مدیریت طبق کاربرگ ج، کمتر از میزان 6 درصد هزینه های اجرایی را مصداق بارز انجام کار مجری گری صوری و انعقاد قرارداد در محدوده قیمت های نامتناسب و غیر قابل انجام، تشخیص و از ثبت قراردادهای مجری گری با درصد کمتر از میزان فوق خوداری خواهد نمود.

سازمان نظام مهندسی ساختمان

راهنما

راهنمای سامانه‌ها و دسترسی سریع به بخش‌های پورتال سازمان