اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
دوشنبه 28 مرداد 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه ناظرین محترم رشته تاسیسات برق و ناظرین هماهنگ کننده در خصوص فرم های جدید گزارشات مرحله ای برق ((جدید))#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم رشته تاسیسات برق و ناظرین هماهنگ کننده می رساند فرم های جدید گزارشات مرحله ای برق که توسط گروه تخصصی برق و کمیسیون خدمات مهندسی تهیه و به تایید رسیده است جهت بهره برداری در سایت سازمان به آدرس www.azarnezam.ir موجود می باشد و از مورخ 98/6/15 ارایه گزارشات مرحله ای صرفا" در قالب فرم های جدید بوده و سازمان از اخذ گزارشات در رشته برق در فرم های قبلی معذور خواهد بود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیگزارش...

سه شنبه 15 مرداد 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظرین محترم رشته تاسیسات مکانیک و هماهنگ کننده در خصوص فرم های جدید گزارشات مرحله ای مکانیک((جدید))#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم رشته تاسیسات مکانیک و ناظرین هماهنگ کننده می رساند فرم های جدید گزارشات مرحله ای مکانیک که توسط گروه تخصصی مکانیک و کمیسیون خدمات مهندسی تهیه و به تایید رسیده است جهت بهره برداری در سایت سازمان به آدرس  www.azarnezam.ir موجود می باشد و از مورخه 98/6/1 ارایه گزارشات مرحله ای صرفا در قالب فرم های جدید بوده و سازمان از اخذگزارشات در رشته مکانیک در فرم های قبلی معذور خواهد بود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فرم گزارش...

پنجشنبه 27 تير 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظران و مجریان حقیقی و حقوقی محترم عضو سازمان در خصوص پیش بینی و بکار گیری تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم #

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و مجریان حقیقی و حقوقی محترم عضو سازمان می رساند با توجه به فصل گرما نسبت به پیش بینی و بکار گیری تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم مطابق ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اقدامات لازم را معلوم دارند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

يکشنبه 23 تير 1398

نامه در خصوص ضرورت اخذ پروانه ساختمانی قبل از احداث بنا #


پنجشنبه 6 تير 1398

اطلاعیه قابل توجه مالکین،سازندگان،طراحان حقیقی و حقوقی و آزمایشگاه های ژئوتکنیک در خصوص ارایه گزارشات مربوط به آزمایشات دانهول در سامانه تندیس#

بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین ، سازندگان ، طراحان محترم حقیقی ،حقوقی و آزمایشگاههای ژئوتکنیک سازمان می رساند با عنایت به مصوبه مورخ 98/4/1 هیأت مدیره سازمان، مقرر گردید در جهت تسهیل امور مربوط به کنترل آزمایشات دانهول بایستی گزارشات مربوطه به صورت مستقل در سامانه تندیس سازمان ارایه تا توسط کنترل کنندگان ذیصلاح بررسی و اعلام نظر گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

يکشنبه 2 تير 1398

قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 صرفاً برای گروه های ( ج و د )#

با عنایت به اطلاعیه های قبلی سازمان در خصوص پرونده های سال 97 که در سامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده اند بدین وسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می­ رساند باستناد مصوبه مورخ 98/3/30 هیات مدیره سازمان با توجه به اتمام مهلت مقرر در اطلاعیه های فوق الذکر برای کلیه گروه های ساختمانی ، صرفاً   پرونده های گروه های( ج و د )  می بایست حداکثر تا آخر وقت اداری مورخ 98/4/31 نسبت به تکمیل و اخذ تائیدیه نهائی و ثبت ظرفیت قطعی پرونده های...

يکشنبه 12 خرداد 1398

اطلاعیه قابل توجه اشخاص حقوقی در خصوص انجام کلیه مکاتبات اشخاص حقوقی و ارایه اسناد با مهر شرکت و امضای شخص مدیر عامل یا رئیس موسسه#

به اطلاع کلیه اشخاص حقوقی عضو سازمان می رساند به استناد نامه شماره 33664/400 مورخ 95/05/25 معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کلیه اسناد و مکاتبات اشخاص حقوقی باید با مهر شرکت و امضای شخص مدیر عامل یا رئیس موسسه که پروانه به نام وی صادر شده صورت گیرد و امضای اشخاص دیگر در این خصوص پذیرفته نمی باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

پنجشنبه 2 خرداد 1398

قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97 صرفاً برای گروه های(ج و د)

با عنایت به اطلاعیه شماره 98/3032 مورخ 98/2/19 سازمان در خصوص پرونده های سال 97 که در سامانه تندیس تشکیل پرونده     گردیده اند بدین وسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می­رساند باستناد مصوبه مورخ 28/2/98 هیات مدیره سازمان با توجه به اتمام مهلت مقرر در اطلاعیه فوق الذکر برای پرونده های گروه های ساختمانی الف و ب استفاده از سهمیه سال 97 قابل تمدید نبوده و تائید نهایی پرونده های مذکور براساس دستورالعمل و ظرفیت سال 98 اعمال می...

پنجشنبه 2 خرداد 1398

اطلاعیه د ر خصوص اجباری بودن اخذ تاییدیه استاندارد برای پلکانهای برقی و پیاده روهای محرک نصب شده در اماکن دولتی و خصوصی از اول سال 98 #

بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان ، ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند با عنایت به ضرورت کنترل و حفظ ایمنی پلکانهای برقی و پیاده روهای منصوبه در اماکن دولتی و خصوصی ضروری است تمامی پلکانهای برقی و پیاده روهای محرک که از اول سال 98 نصب می گردند مشمول مقررات اجرای استاندارد اجباری بوده و ملزوم به اخذ تاییدیه استاندارد و مطابق با استاندارد ملی می باشد و مجددا تاکید می گردد صدور پایانکار در پروژه های مذکور منوط به اخذ تائیدیه ایمنی از سوی...

پنجشنبه 19 ارديبهشت 1398

اطلاعیه قابل توجه طراحان حقیقی و حقوقی در خصوص استفاده از ظرفیت سال 97

پیرو اطلاعیه ­های قبلی سازمان، بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان و ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می ­رساند که پرونده­ هائی که در سال 97 برابر ضوابط اعلامی در سامانه تندیس تشکیل پرونده گردیده ­اند و نسبت به ثبت ظرفیت موقت اقدام نموده ­اند می­ بایست برای پرونده­ های گروه های ساختمانی (الف، ب و ج) حداکثر تا پایان اردیبهشت و برای ساختمان های گروه (د) حداکثر تا پایان خرداد سال 98 تأیید نهایی اخذ نموده و ثبت ظرفیت قطعی گردیده و به شهرداری اسال گردد. بدیهی...

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظرین و سازندگان محترم در خصوص استفاده از سامانه نظارت عالیه موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان#

بدینوسیله به اطلاع کلیه سازندگان و ناظرین محترم عضو سازمان می رساند که سامانه نظارت عالیه موضوع ماده 35 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورد استفاده کارشناسان نظارت عالیه کل کشور قرار گرفته و با توجه به اینکه ساختمان هایی که توسط کارشناسان نظارت عالیه ماده 35 بازدید می شود و در سامانه فوق لیست می گردد و در صورت داشتن نواقص و ایرادات در پرونده، مکاتباتی با مراجع صدور پروانه،ادارات و نهادهای مرتبط صورت می گیرد و ناظرین و سازندگان محترم می توانند با مراجعه...

چهارشنبه 18 ارديبهشت 1398

اطلاعیه مهم قابل توجه ناظران و طراحان محترم در خصوص الزامی بودن رعایت تعداد کار مجاز در امر طراحی و نظارت#

بدینوسیله به اطلاع تمامی ناظران و طراحان محترم عضو سازمان می­ رساند که به استناد نامه شماره 94/50/87711 مورخ 94/12/26 مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان و مصوبه مورخ 98/2/7 هیأت­مدیره محترم سازمان، در قبول پرونده­ ها رعایت تعداد کار مجاز در امر طراحی و نظارت به استناد بندهای 5-3-1 و 14-1-1 و مفاد جدول شماره 1 فصل اول مبحث دوم مقررات ملی ساختمان توسط ناظران و طراحان الزامی می­ باشد.بدیهی است مسئولیت عدم رعایت موارد موارد مزبور بر عهده متقاضیان امر خواهد بود....

دوشنبه 16 ارديبهشت 1398

اطلاعیه قابل توجه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در رشته معماری در خصوص ضرورت رعایت دستورالعمل طراحی نما#

پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان بدینوسیله به اطلاع کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در رشته های معماری می رساند ضرورت رعایت دستورالعمل طراحی نما، کنترل و اجرای نماهای شهری تبریز(مصوبه بند 9 صورتجلسه مورخ 10/10/96 کمیسیون ماده 5) الزامی بوده و توسط واحد کنترل طراحی معماری سازمان بررسی و در صورت عدم رعایت موارد مذکور پرونده جهت اصلاح لازم عودت داده خواهد شد. ضمنا" رعایت عدم بکارگیری مصالح سنگین منجمله مصالح سنگی در نماهای ساختمانی بیش از 5 طبقه از کد مبنا الزامی...

شنبه 31 فروردين 1398

اطلاعیه در خصوص ممنوع بودن صدور پایان کار ساختمانی برای ساختمان های بدون گواهی استاندارد آسانسور#

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم و مهندسین ناظر و مجریان محترم سازمان می رساند باستناد ابلاغیه شماره 102227 مورخ 94/8/7 معاون محترم اجرائی ریاست جمهوری و نامه شماره 252/323 مورخ 98/1/18 مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی صدور پایان کار ساختمانی بدون صدور گواهی استاندارد آسانسور ممنوع بوده و پایان کار صادره از طرف سازمان پس از اخذ گواهی استاندارد تمامی آسانسورهای منصوبه و با در نظر گرفتن تاریخ اعتبار صادر خواهد گردید.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

شنبه 31 فروردين 1398

اطلاعیه قابل توجه همکاران محترم و آزمایشگاه های ژئوتکنیک عضو سازمان در خصوص ارایه خدمات،پیگیری فنی و کنترل خدمات آزمایشگاههای فنی در واحد ژئوتکنیک#

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکاران محترم و آزمایشگاه های ژئوتکنیک عضو سازمان می رساند که ارایه خدمات ، پیگیری فنی و کنترل خدمات آزمایشگاه های فنی در واحد ژئوتکنیک صرفا" با حضور مسئول فنی آزمایشگاه (شخص حقیقی امضاء کننده گزارش) مربوط به پرونده انجام گردیده و کنترل کنندگان محترم نیز از پاسخگوئی به افراد غیر مسئول خودداری خواهند نمود، ضمنا" خواهشمند است مالکین و کارفرمایان محترم مراحل کنترل پرونده را از مسئول آزمایشگاه طرف قرارداد خود پیگیری فرمایند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co