اخبار و اطلاعیه های خدمات مهندسی
يکشنبه 17 آذر 1398

اطلاعیه قابل توجه مجریان حقیقی و حقوقی در خصوص استعلام بیمه جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیازآور شرکتهای حقوقی و مجریان حقیقی((جدید))#

بدینوسیله به اطلاع سازندگان محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان می رساند که پیرو اطلاعیه مورخ 6/11/97 و به استناد بندهای 29-1 فصل اول و 13-4 فصل چهارم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و مصوبه مورخ 29/10/97 هیئت مدیره سازمان،از مورخ 1/11/98 جهت کنترل اشتغال اعضاء امتیازآورشرکت های حقوقی و مجریان حقیقی، بهنگام ثبت پرونده جدید برای مجریان علاوه بر سازمان تامین اجتماعی از سایر ارگانهای بیمه ای استعلام بعمل می آید. لذا ضروریست قبل از ارائه هرگونه تعهد و قرارداد با...

يکشنبه 26 آبان 1398

اطلاعیه در خصوص ارایه صورت جلسه تمهیدات زمستانی از مورخ 98/9/2 برای کلیه مراحل بتن ریزی در پرونده های نظارتی((جدید))#

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم و مهندسین ناظر سازه و مجریان محترم حقیقی و حقوقی سازمان می رساند پیرو اطلاعیه شماره 98/17696 مورخ 98/8/22 سازمان در خصوص پیش بینی تمهیدات زمستانی در هوای سرد به علت فرارسیدن فصل سرما و افت دما، ارایه صورتجلسه تمهیدات زمستانی از مورخ 98/9/2 برای کلیه مراحل بتن ریزی در پرونده های نظارتی الزامی می باشد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فرم صورتجلسه تمهیدات زمستانی

چهارشنبه 22 آبان 1398

اطلاعیه قابل توجه کارفرمایان و مهندسین ناظر سازه و مجریان در خصوص پیش بینی تمهیدات لازم در جهت اجرای عملیات ساختمانی در فصل سرما#

بدینوسیله به اطلاع کلیه کارفرمایان محترم و مهندسین ناظر سازه و مجریان محترم می رساند که به علت فرارسیدن فصل سرما پیش بینی تمهیدات لازم جهت اجرای عملیات ساختمانی مطابق مفاد مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد مذکور بتن ریزی مجاز نبوده و مسئولیت آن بر عهده ناظر و مجری پرونده خواهد بود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

دوشنبه 20 آبان 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه ناظرین و سازندگان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص رعایت و کنترل درز انقطاع در ساختمان های در حال احداث#


سه شنبه 14 آبان 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه ناظران محترم حقیقی و حقوقی در خصوص مدت زمان وظیفه و مسئولیت نظارتی پرونده های ساختمانی تحت نظارت خود#

 پیرو اطلاعیه های قبلی سازمان بدین وسیله به اطلاع کلیه ناظران محترم حقیقی و حقوقی عضو سازمان میرساند به استناد نامه شماره 16999/400مورخه 96/04/17 معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و مصوبه مورخه98/07/29 هیات مدیره محترم سازمان وظیفه و مسئولیت نظارتی تمامی ناظران رشته های معماری ، عمران ، تاسیسات برقی ، تاسیسات مکانیکی و نقشه برداری از تاریخ صدور پروانه ساختمانی توسط مرجع ذیربط آغاز و تا صدور گواهی اتمام بنا توسط مهندسان ناظر و ارائه آن به...

دوشنبه 8 مهر 1398

نامه در خصوص ضوابط حدنهایی پیش آمدگی ساختمان به معبر #


پنجشنبه 28 شهريور 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه مراجعین و مالکین محترم در خصوص را اندازی کارتابل الکترونیکی ویژه مالکین#

بدینوسیله به اطلاع کلیه مراجعین و مالکین محترم می رساند این سازمان در راستای تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع و شفاف سازی، افزایش سرعت و دقت در فرایند ارائه خدمات مهندسی به هموطنان عزیز بویژه هم استانی های محترم ، نسبت به راه اندازی کارتابل الکترونیکی ویژه مالکین اقدام نموده است تا بدین وسیله مالکین محترم در هر لحظه از روند پیشرفت فیزیکی و طی مراحل پرونده در سازمان اطلاع حاصل نمایند لذا مالکین محترم می توانند با مراجعه به آدرس الکترونیکی زیر از کلیه مراحل...

دوشنبه 25 شهريور 1398

نامه مدیر کل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص قانون جدید مدیریت بحران کشور#

 نامه و فایل قانون مدیریت بحران کشور

يکشنبه 24 شهريور 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه آزمایشگاههای ژئوتکنیک، بتن،جوش و کارفرمایان محترم در خصوص الزامی بودن ارائه قرارداد خدمات مربوطه جهت تشکیل پرونده در سازمان#

بدینوسیله به اطلاع کلیه آزمایشگاههای محترم ژئوتکنیک، بتن ، جوش و کارفرمایان محترم می رساند که به استناد بند 21 ماده 91 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ارائه قرارداد خدمات مربوطه جهت تشکیل پرونده در سازمان از تاریخ 98/7/1 الزامی بوده  و سازمان از تشکیل پرونده هایی فاقد قرارداد خودداری خواهد نمود .ضمنا قراردادی به عنوان نمونه به پیوست اطلاعیه ارائه می گردد و در صورت عدم تمایل به استفاده از آن طرفین می توانند با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به...

يکشنبه 17 شهريور 1398

دستورالعمل طراحی و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری به عنوان پیوست ششم ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800)#

  دریافت فایل دستور العمل

دوشنبه 28 مرداد 1398

اطلاعیه قابل توجه کلیه ناظرین محترم رشته تاسیسات برق و ناظرین هماهنگ کننده در خصوص فرم های جدید گزارشات مرحله ای برق #

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم رشته تاسیسات برق و ناظرین هماهنگ کننده می رساند فرم های جدید گزارشات مرحله ای برق که توسط گروه تخصصی برق و کمیسیون خدمات مهندسی تهیه و به تایید رسیده است جهت بهره برداری در سایت سازمان به آدرس www.azarnezam.ir موجود می باشد و از مورخ 98/6/15 ارایه گزارشات مرحله ای صرفا" در قالب فرم های جدید بوده و سازمان از اخذ گزارشات در رشته برق در فرم های قبلی معذور خواهد بود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیگزارش...

سه شنبه 15 مرداد 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظرین محترم رشته تاسیسات مکانیک و هماهنگ کننده در خصوص فرم های جدید گزارشات مرحله ای مکانیک#

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظرین محترم رشته تاسیسات مکانیک و ناظرین هماهنگ کننده می رساند فرم های جدید گزارشات مرحله ای مکانیک که توسط گروه تخصصی مکانیک و کمیسیون خدمات مهندسی تهیه و به تایید رسیده است جهت بهره برداری در سایت سازمان به آدرس  www.azarnezam.ir موجود می باشد و از مورخه 98/6/1 ارایه گزارشات مرحله ای صرفا در قالب فرم های جدید بوده و سازمان از اخذگزارشات در رشته مکانیک در فرم های قبلی معذور خواهد بود.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فرم گزارش...

پنجشنبه 27 تير 1398

اطلاعیه قابل توجه ناظران و مجریان حقیقی و حقوقی محترم عضو سازمان در خصوص پیش بینی و بکار گیری تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم #

بدینوسیله به اطلاع کلیه ناظران و مجریان حقیقی و حقوقی محترم عضو سازمان می رساند با توجه به فصل گرما نسبت به پیش بینی و بکار گیری تمهیدات بتن ریزی در هوای گرم مطابق ضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان اقدامات لازم را معلوم دارند.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیضوابط مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

يکشنبه 23 تير 1398

نامه در خصوص ضرورت اخذ پروانه ساختمانی قبل از احداث بنا #


پنجشنبه 6 تير 1398

اطلاعیه قابل توجه مالکین،سازندگان،طراحان حقیقی و حقوقی و آزمایشگاه های ژئوتکنیک در خصوص ارایه گزارشات مربوط به آزمایشات دانهول در سامانه تندیس#

بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکین ، سازندگان ، طراحان محترم حقیقی ،حقوقی و آزمایشگاههای ژئوتکنیک سازمان می رساند با عنایت به مصوبه مورخ 98/4/1 هیأت مدیره سازمان، مقرر گردید در جهت تسهیل امور مربوط به کنترل آزمایشات دانهول بایستی گزارشات مربوطه به صورت مستقل در سامانه تندیس سازمان ارایه تا توسط کنترل کنندگان ذیصلاح بررسی و اعلام نظر گردد.سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 

چایکنار، بلوار استاد شهریار، بعد از پل گلکار، پایین تر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

تلفن: 36598300 041 * فاکس: 36598346 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co