چهارشنبه 20 فروردين 1393

مصوبات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی در خصوص ارجاع کار نظارت توسط سازمان در سال 1393

مصوبات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی در خصوص ارجاع کار نظارت توسط سازمان در سال 1393

مصوبات هیئت­ مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان­شرقی

(ارجاع کار نظارت توسط سازمان)

1- مرحله اول ارجاع کار نظارت توسط سازمان از طریق انتخاب اتفاقی توسط رایانه انجام خواهد یافت در این مرحله رایانه از بین متقاضیان همکاری نظارت با سازمان با توجه به متراژ و تعداد طبقات ساختمان و رعایت حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور نسبت به انتخاب ناظر ساختمان اقدام خواهد نمود. در این مرحله از ارجاع کار تعداد پرونده ارجاعی به اشخاص حقیقی متقاضی همکاری نظارت با سازمان یک پرونده و تعداد پرونده ارجاعی به اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور معادل تعداد مندرج در بند 2 می­باشد.

2- تعداد دفعات حضور اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور در مرحله اول ارجاع کار به روش انتخاب اتفاقی معادل مجموع تعداد اعضاء حقیقی عضو شخص حقوقی که دارای صلاحیت از نظر تعداد طبقات و زیربنا (گروه ساختمانی) در پرونده ارجاعی از طرف سازمان می باشند خواهدبود .

3- چنانچه اولین ناظر انتخابی در مرحله ارجاع کار نظارت بصورت انتخاب اتفاقی از شخص حقوقی یا مهندسین مشاور باشد. در صورت داشتن صلاحیت و ظرفیت اشتغال، ناظرین بقیه رشته­ ها نیز از همان شخص حقوقی یا مهندسین مشاور، انتخاب خواهد شد.

4-در صورتیکه اولین ناظر انتخابی شخص حقیقی باشد در انتخاب ناظرین دیگر رشته­ ها، شخص حقوقی و مهندسین مشاور به مانند اشخاص حقیقی در انتخاب اتفاقی شرکت خواهند داشت.

5-مرحله دوم ارجاع کار نظارت که براساس ظرفیت باقیمانده ناظرین متقاضی همکاری نظارت با سازمان انجام خواهد یافت پس از ارجاع یک پرونده به کلیه ناظرین حقیقی و به تعداد مندرج در بند 2 به ناظرین حقوقی و مهندسین مشاور شروع خواهد شد. در این مرحله از ارجاع کار متقاضیان همکاری نظارت با سازمان از بیشترین ظرفیت اشتغال باقیمانده به کمترین ظرفیت اشتغال باقیمانده از طریق رایانه صف­ بندی گردیده و اولویت ارجاع کار به ترتیب از ابتدا به انتهای صف صورت خواهد گرفت.

6-اشخاص حقیقی مجاز به عدم قبول یک پرونده از پرونده­های ارجاعی از طرف سازمان بوده و عدم قبول نظارت پرونده­های ارجاعی بعدی موجب اعمال امتیاز منفی براساس آئین ­نامه تنظیمی توسط سازمان خواهد شد. تعداد پرونده ­های فوق ­الاشاره در مورد اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور 5 پرونده می­ باشد.

7- با توجه به افزایش ظرفیت اشتغال مهندسین شاغل و عضو دفاتر طراحی، اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور نسبت به اشخاص حقیقی، متراژ کارهای طراحی انجام یافته در دفاتر طراحی، اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور حداکثر تا 50 درصد ظرفیت  اشتغال آنها در محاسبه ظرفیت اشتغال باقیمانده و صف­ بندی اعضاء منظور نخواهد شد. توضیح اینکه عدم اعمال متراژ طراحی در محاسبه ظرفیت اشتغال باقیمانده ناظرین فقط در صف­ بندی اعضاء منظور گردیده و مجموع ظرفیت اشتغال ناظرین در هر صورت از مقادیر مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تجاوز نخواهد کرد.

 


 

ظرفیت مندرج در جدول شماره 1 ≥

+ متراژ نظارت = ظرفیت شخص حقیقی

          متراژ طراحی                

 

ضریب  دفتر

 

       

   ظرفیت مندرج در پروانه اشتغال≥طراحی+ نظارت = ظرفیت شخص حقوقی


8-جهت تقویت دفاتر حقوقی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت ارائه خدمات نظارت توسط طراح ساختمان در پروژه­ های خاص، دفاتر حقوقی و مهندسین مشاور مجاز به قبول نظارت ساختمان به تعداد مندرج در زیر بدون ارجاع کار از طرف سازمان خواهند بود.

1-8- ظرفیت اشتغال تا یکصد هزار مترمربع دو پرونده

2-8- ظرفیت اشتغال از یکصد هزار و یک مترمربع تا دویست هزار مترمربع سه پرونده

3-8- ظرفیت اشتغال بیشتر از دویست هزار مترمربع چهار پرونده

توضیح  اینکه در تعیین ظرفیت اشتغال ردیف های فوق­ الذکر، ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی و مهندسین مشاور در رشته­­ ای که بیشترین ظرفیت اشتغال را دارند مبنا قرار خواهد گرفت.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co