پنجشنبه 15 شهريور 1397

قابل توجه مالکین و کلیه طراحان محترم حقیقی و حقوقی در خصوص لزوم عقد قرارداد طراحی به صورت کتبی