چهارشنبه 22 آذر 1396

اطلاعیه قابل توجه اعضای محترم حقیقی وحقوقی درخصوص بهمراه داشتن مهرجهت تمدید و ارتقا پروانه اشتغال بکارو ارایه سربرگ ممهور شرکت جهت انجام اموراداری

بدینوسیله از تمامی اعضاء محترم سازمان درخواست می­ گردد که در زمان مراجعه برای ارائه مدارک تمدید و ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی بایستی مهر خود را به همراه داشته باشند. شرکتهای حقوقی محترم سازمان جهت انجام امور اداری بایستی درخواست­های خود را در سربرگ شرکت و با مهرو امضاء مدیرعامل (صاحب امضای مجاز) با درج شماره و تاریخ به سازمان ارائه نمایند بدیهی است از تاریخ انتشار این اطلاعیه جهت جلوگیری ازسوءاستفاده­ های احتمالی به درخواست های فاقد شرایط مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان


 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co