آيين نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
ماده 1- به منظور انتظام و انسجام امور حرفه اي كاردانهاي فني ( موضوع ماده 26 ) آئين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان كه منبعد در اين آئين نامه كاردان ناميده ميشود ) شاغل در رشته هاي معماري ، شهرسازي ، عمران ، تأسيسات مكانيكي ، تأسيسات برقي ، نقشه برداري ، ترافيك و رشته هاي مرتبط با آن و همچنين ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه هاي مذكور و بالابردن كيفيت خدمات آنها ، در تهران و در مراكز استانهايي كه وزارت مسكن وشهرسازي اعلام مي كند . كانون كاردانهاي فني ساختمان كه از اين پس در اين آئين نامه به اختصار «كانون» ناميده مي شود، تشكيل ميگردد.
ماده 2- كانون داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات مربوط به مؤسسات غيرانتفاعي مي باشد و مي تواند در شهرستانهاي تابع هر استان داراي شعبه يا نمايندگي باشد.
ماده 3- براي تشكيل كانون درهر استان وجود حداقل 30 نفر كاردان فني در رشته هاي مذكور در ماده (1) اين آئين نامه يا مرتبط با آن ضروري است .
ماده 4- براي عضويت در كانون احراز شرايط زير لازم است :
الف ـ دارابودن مدرك كارداني ( فوق ديپلم ) در رشته هاي موضوع ماده يك اين آئين نامه
ب ـ نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت .
پ ـ ساكن آن استان بودن و حداقل شش ماه ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت ، در حوزه استان مقيم باشد ، به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد .
ت ـ پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبق تعرفه هاي مصوب مربوط .
ث ـ تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت ، طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان قرار ميگيرد همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 5- به منظور تشكيل كانون درهر استان ، وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف است حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه اقدام به انتشار آگهي هاي لازم و ثبت نام واجدين شرايط و صدور كارت عضويت موقت بنمايد.
ماده 6- در هر استان كه تعداد متقاضيان واجد شرايط به حد نصاب مقرر رسيد وزارت مسكن وشهرسازي با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان با رعايت مواد آتي اقدام به برگزاري انتخابات اولين هيأت مديره كانون خواهد كرد.
در دوره هاي بعدي ، برگزاري انتخابات توسط هيأت مديره كانون با همكاري سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به شرح مندرج در مواد آتي اين آئين نامه صورت خواهد گرفت .
ماده 7- پس ازپايان برگزاري اولين انتخابات كانون هر استان شروع به كار كرده و از آن پس وظايف عضوگيري و صدور كارت عضويت براي اعضاي موجود و آتي و انجام ساير وظايف و تكاليف مربوطه با رعايت مفاد اين آئين نامه به عهده هيأت مديره كانون خواهد بود.
در دوره هاي بعد نيز به محض تأييد انتخابات ازطرف هيأت نظارت ، هيأت مديره سابق موظف است كليه اسناد ، مدارك ، دفاتر ، اموال و دارايي كانون را رسماً طي صورتجلسه اي به هيأت مديره جديد تحويل نمايد.
ماده 8- هرمتقاضي نمي تواند به طور همزمان عضويت بيش از يك كانون را دارا باشد.
ماده 9- در موارد زير عضويت اعضا قطع مي شود و درهرزمان ، عللي كه موجب قطع عضويت شده برطرف شود ، بنا به تقاضاي كتبي متقاضي عضويت او تجديد خواهد شد.
الف ـ «استعفا» ازعضويت كانون .
ب ـ «اخراج» از كانون به موجب حكم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان .
پ ـ سلب هريك از شرايط عضويت موضوع ماده (4) اين آئين نامه .
ماده 10- در استانهايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد متقاضيان واجد شرايط يا عدم ضرورت ، كانون تشكيل نمي شود ، به تشخيص وزارت مسكن وشهرسازي متقاضيان حوزه آن استان مي توانند به عضويت كانون استان مجاوري كه تشكيل و رسميت يافته پذيرفته شوند.
ماده 11- اركان كانون متشكل است از :
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيأت مديره
ج ـ شوراي رابط
د ـ بازرس
هـ ـ كميته انتظامي
 
 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co