راهنمای استفاده از سامانه شهرداری:

1- جهت استفاده از سامانه مذکور باید نرم افزار silverlight  نصب گردد.( برنامه  Silverlight  را از اینترنت دانلود کرده و نصب نمایید.    )

2- برای استفاده از سامانه سیستم یکپارچه شهرسازی شهرداری تبریز باید از آدرس http://esup.tabriz.ir درمرورگر Internet Explorer استفاده شود.

3- نام کار بر : شماره عضویت  - کلمه عبور: شماره ملی یا شماره شناسنامه یا ده عدد صفر  - شناسه : خالیمرحله اول

مرحله دوم و سوم

مرحله چهارم

مرحله پنجم و ششم

متن نامه