آيين نامه ماده 27 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
ماده 1- تعاريف :
واژه ها و اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه باتوجه به قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و آيين نامه هاي آن به شرح زير تعريف مي شود : 
الف – سازمان استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
ب – شوراي مرکزي: شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان.
ج – مهندس واجد شرايط : مهندس داراي پروانه اشتغال به کارمهندسي معتبرکه براساس آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 هيأت وزيران و دستور العمل مصوب وزارت مسکن و شهرسازي ، دريک يا چند رشته تخصصي مهندسي ، صلاحيت ارايه خدمات مهندسي کارشناسي را دارا باشد . 
د- خدمات مهندسي کارشناسي : کليه خدمات مهندسي از قبيل طراحي ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، بهره برداري ، کنترل و بازرسي ، آزمايش ، متره ، برآورد ، ارزيابي و تقويم ، تشخيص علل خرابي که در چهار چوب معيارهاي پذيرفته شده تخصصي قابل عرضه بوده و در زمره امور حرفه اي ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان يا عضويت در سازمان استان مي باشد .
ه – مراجع درخواست کننده : وزارتخانه ها ، مؤسسات دولتي ، نهادهاي عمومي غير دولتي ، نيروهاي نظامي و انتظامي، شرکتهاي دولتي و شهرداريها که متقاضي خدمات مهندسي کارشناسي باشند .
ماده 2- مرجع درخواست کننده مي تواند به موجب ضوابط اين آيين نامه براي خدمات مهندسي کارشناسي از سازمان استان درخواست معرفي مهندس يا مهندسان واجد شرايط نمايد . دراين صورت سازمان استان فرد يا افرادي را بر اساس دستورالعمل خاصي که ازسوي شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي پيشنهاد و به تصويب وزارت مسکن و شهرسازي مي رسد ، انتخاب و به مرجع درخواست کننده معرفي مي کند.
ماده 3- مرجع درخواست کننده « مهندس » يا « مهندسان » واجد شرايط ، بايد در برگ درخواست خود موارد زير را درج کند:
الف – موضوع خدمات مهندسي کارشناسي درخواستي اعم از امور تخصصي يا ارزيابي با ذکر جزئيات لازم .
ب – تعداد « مهندسان » واجد شرايط مورد درخواست و تخصصهاي هر يک از آنان .
ج – محل انجام خدمات مهندسي کارشناسي .
د – مهلت زماني معرفي « مهندس » يا « مهندسان » واجد شرايط .
ه – مهلت زماني براي اعلام نظريه خدمات مهندسي کارشناسي .
و – تعهد پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسي کارشناسي براساس تعرفه مندرج در ماده ( 6 ) اين آيين نامه .
ماده 4- معرفي مهندس يامهندسان واجد شرايط به مرجع درخواست کننده ، تنها توسط سازمان استان با رعايت ماده (74) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان صورت مي گيرد و مراجع درخواست کننده براي خدمات مهندسي کارشناسي ، مجاز به مراجعه مستقيم به مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي موضوع اين آيين نامه نيستند .
ماده 5- نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده از طرف سازمان استان ، پس از ثبت در دفتر سازمان استان ، توسط هيأت مديره سازمان استان به مرجع درخواست کننده ارسال يا تسليم خواهد شد.
ماده 6- تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسي کارشناسي موضوع اين آيين نامه ، عيناً معادل تعرفه مربوط به دستمزد کارشناسان رسمي دادگستري است و در مواردي که تعرفه خاصي وجود ندارد ، درچهارچوب بند ( 15 ) ماده ( 15) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان به پيشنهاد هيأت مديره سازمان استان و تصويب وزير مسکن و شهرسازي تعيين خواهد شد .
ماده 7- مرجع درخواست کننده مهندس يا مهندسان واجد شرايط مجاز به پرداخت مستقيم حق الزحمه خدمات مهندسي کارشناسي به فرد يا افراد معرفي شده نيستند و بايد حق الزحمه مربوط را به حساب سازمان استان واريز و يک نسخه از فيش بانکي را به سازمان استان مذکور تسليم کنند . سازمان استان پس از وصول اصل نظريه مهندس يا مهندسان معرفي شده ، حق الزحمه را بعد از کسر کسورات زير به مهندس يا مهندسان معرفي شده پرداخت مي کند :
الف – پنج درصد ( 5% ) بابت ماليات علي الحساب موضوع ماده ( 104 ) قانون مالياتهاي مستقيم به حساب وزارت امور اقتصادي و دارايي .
ب – پنچ درصد ( 5% ) به حساب سازمان استان بابت ارجاع کار در چهارچوب ماده ( 37 ) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان .
ماده 8- هرگاه مرجع درخواست کننده تخلفي از مهندس يا مهندسان معرفي شده توسط سازمان استان مشاهده کند ، بايد موضوع را به هيأت مديره سازمان استان و شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان استان مربوط گزارش کند .
ماده 9- مرجع درخواست کننده و سازمان استان مکلفند جهات رد مهندس يا مهندسان معرفي شده را که همان جهات رد مربوط به کارشناسان رسمي دادگستري است ، بررسي و از عدم شمول آن اطمينان حاصل کنند ، اين تکليف متوجه مهندس يا مهندسان معرفي شده ، نيز مي باشد . عدم رعايت اين ماده از ناحيه مرجع درخواست کننده ، تخلف اداري و از ناحيه سازمان استان و مهندس و مهندسان معرفي شده ، تخلف انتظامي محسوب مي شود .
 

آبرسان نرسیده به میدان هفت تیر روبروی مجتمع پزشکی یاس - صندوق پستي 3414-51385
تلفن: 36557001 041 * فاکس: 36557003 041 * پست الکترونيک: info @Azarnezam.ir
کلیه حقوق این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی می باشد.

nagofte nagofte

Designed by Rman Co